Salt Lake City, Utah – 01/12/13 – Burts Tiki Lounge – The Couch Show | FOLK HOGAN